Polityka prywatności

Wprowadzenie
Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Rozumiemy, jak ważna jest ochrona Państwa danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych znane powszechnie jako rozporządzenie RODO lub GDPR.
Państwa dane osobowe zostały podane AD-SPOT Sp. z o.o., ul. Hugo Kołłątaja 22, 64-130 Dąbcze, NIP 6972380542 dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez internet, telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie, wszelkie kanały mediów społecznościowych, komunikatory internetowe i inne) w celach biznesowych. Podane dane osobowe są przechowywane przez AD-SPOT Sp. z o.o. służą do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami AD-SPOT Sp. z o.o..
Niniejszy dokument jest wypełnieniem obowiązku ciążącego na firmie AD-SPOT Sp. z o.o. w związku w rozporządzeniem RODO.

§1 Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AD-SPOT Sp. z o.o., dostępny pod adresem internetowym FACEBOOK.COM.ADSPOT.AM, prowadzony jest przez “AD-SPOT Sp. z o.o., ul. Hugo Kołłątaja 22, 64-130 Dąbcze, NIP, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6972380542.
§2 Inspektor Ochrony Danych
AD-SPOT Sp. z o.o. nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: [email protected]

 • 3 Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez AD-SPOT Sp. z o.o. w następujących celach:
  1. przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o zlecenie/usługę/dostawę oferowaną przez AD-SPOT Sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
  2. zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  3. realizacji zawartej umowy lub w celu realizacji zlecenia lub świadczenia usług przez AD-SPOT Sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  4. zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie w trakcie trwania, jak i po wygaśnięciu zawartej z AD-SPOT Sp. z o.o. umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
  5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na AD-SPOT Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem działalności – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
  6. ustalenia i dochodzenia należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  7. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
  8. realizacji przez AD-SPOT Sp. z o.o. czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
  9. marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez AD-SPOT Sp. z o.o. lub usług/dostaw świadczonych przez AD-SPOT Sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  10. wewnętrznych celów administracyjnych AD-SPOT Sp. z o.o., w tym na potrzeby tworzenia statystyk, raportowania wewnętrznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  11. podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia umowy z AD-SPOT Sp. z o.o. lub realizacji zlecenia/usługi/dostawy, w tym celu sprawdzenie tytułu prawnego do nieruchomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  12. świadczenia usług dodatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  § 4 Udostępnienie danych osobowych
  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez AD-SPOT Sp. z o.o.:
  1. podmiotom i organom, którym AD-SPOT Sp. z o.o. jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od AD-SPOT Sp. z o.o. danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy, do rejestru dłużników,
  3. podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej ze AD-SPOT Sp. z o.o. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  4. podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak firmy kurierskie, transportowe i spedycyjne (w celu doręczenia przesyłek), biuro rachunkowe obsługujące AD-SPOT Sp. z o.o. firmy prawnicze, informatyczne, wykonawcy usług na zlecenie AD-SPOT Sp. z o.o..
  5. na podstawie odrębnej zgody partnerzy AD-SPOT Sp. z o.o. w celu uzyskania specjalnej oferty.
  §5 Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
  W przypadku, gdy siedziba centrali podmiotu, któremu przekazywane są Państwa dane znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Państwa dane mogą zostać tam przekazane. Dotyczy to w szczególności firm kurierskich i spedycyjnych oraz partnerów firmy AD-SPOT Sp. z o.o..
  §6 Okres przechowywania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez AD-SPOT Sp. z o.o. przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzanie, tj. przez okres:
  1. niezbędny do realizacji zawartej przez Panią/Pana z AD-SPOT Sp. z o.o. umowy, do czasu zakończenia jej realizacji a po zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym AD-SPOT Sp. z o.o. wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. niezbędny do realizacji zlecenia/usługi/dostawy a po zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym AD-SPOT Sp. z o.o. wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o zlecenie/usługę/dostawę świadczoną przez AD-SPOT Sp. z o.o.,
  4. niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do dochodzenia roszczeń przez AD-SPOT Sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec AD-SPOT Sp. z o.o., na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  5. w zakresie obsługi spraw związanych z prowadzonym nadzorem nad realizacją umów,
  6. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w lit. 1, 2, 4,
  7. w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków ciążących na AD-SPOT Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem działalności oraz realizacją zawartych umów do czasu wypełniania tych obowiązków przez AD-SPOT Sp. z o.o.,
  8. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów AD-SPOT Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania.
  §7 Przysługujące prawa
  W związku z przetwarzaniem przez AD-SPOT Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia,
  7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy AD-SPOT Sp. z o.o., będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  §8 Wymóg podania danych
  W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych dokonywane jest w celu zawarcia i realizacji umowy/zlecenia/usługi/dostawy z AD-SPOT Sp. z o.o., podanie przez Panią/Pana prawidłowych i aktualnych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/usługi. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy lub realizacja zlecenia/usługi.
  Państwa dane osobowe zostały podane AD-SPOT Sp. z o.o. dobrowolnie za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji (zgłoszenie przez internet, telefon, poczta tradycyjna, e-mail, spotkania bezpośrednie, wszelkie kanały mediów społecznościowych, komunikatory internetowe i inne) w celach biznesowych. Podane dane osobowe są zapisane w używanym przez Kreski systemie klasy CRM (Customer Relationship Management) służącym do zarządzania kontaktami z aktualnymi i potencjalnymi kontrahentami AD-SPOT Sp. z o.o..
  §9 Źródło pochodzenia danych
  informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.
  Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku, do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z AD-SPOT Sp. z o.o. oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.
  §10 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
  W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy Panią/Pana z AD-SPOT Sp. z o.o. umowa lub w przypadku podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z AD-SPOT Sp. z o.o., przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem w przypadku dokonania oceny przyporządkowania do grupy klientów, cyklu rozliczeniowego, typowania miejsc wystąpienia zdarzeń eksploatacyjnych oraz sposobu rozliczenia należności.
  Informacje dotyczące ww. Rozporządzenia dostępne są na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  Pełny tekst rozporządzenia dostępny tutaj